2020-05-31

RODO CS PSP informacje

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie:
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 

1. Administratorem jest Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarniczej
w Częstochowie.
Dane teleadresowe: 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64,
tel. (34) 34-77-100, fax. (34)34-77-104, e-mail: cspspcz@cspsp.pl

 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (CS PSP) sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych CS PSP:
bryg. mgr inż. Dariusz Andryszkiewicz
adres: 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64
e-mail: iod@cspsp.pl oraz andryszkiewiczd@cspsp.pl
tel. (34) 34-77-617, fax. (34) 34-77-104

 

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

 

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.
Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
• celach przetwarzania,
• podstawach prawnych przetwarzania,
• osobach, których dane są przetwarzane,
• odbiorcach danych,
• okresach przechowywania,
zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 

4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego.  Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.

 

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

a. prawo dostępu do własnych danych osobowych,

b. prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,

c. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,

d.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

6.Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Załączniki

  RODO CS PSP informacje 38 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się